วันอาทิตย์

อาวุธพระพุทธเจ้า

พุทธประวัติกล่าวไว้ชัดเจนว่า..

วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 6 เมื่อ 2605 ปีที่แล้ว..

เจ้าชายสิทธัตถะชนะพญามารด้วยบารมี 30 ทัศ..

ที่สั่งสมมาตลอด 20 อสงไขยแสนมหากัป.. มีทานบารมีเป็นต้น


หลังจากที่ทรงตรัสรู้แล้ว..

ก็ออกเผยแผ่พระศาสนาตลอดพระชมม์ชีพ..

และตลอดระยะเวลา 45 ปีในการโปรดสัตว์โลก..

ย่อมต้อง"ผจญมาร"เล็กบ้างใหญ่บ้างเป็นธรรมดา


แต่พระองค์ก็ทรงชนะได้ด้วยดีเสมอมา..

จนสามารถปักหลักพระพุทธศาสนา..

ด้วยพระธรรมเทศนาที่เป็น"สัจธรรม"ของชีวิต..

ยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่หมู่ชนเป็นจำนวนมาก


ทรงใช้หลากหลายวิธีในการแก้ปัญหา..

ซึ่งนอกเหนือจากพระปัญญาธิคุณอันเลิศแล้ว..

ก็มีด้วย"ขันติธรรม"และ"เมตตาธรรม"

แต่ไม่เคยมีซักครั้งเลย..

ที่พระองค์ทรงชนะด้วยความรุนแรงและอารมณ์.!!!!


พ.พเนจร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น